Granger causality mapping during joint actions reveals evidence for forward models that could overcome sensory-motor delays.

I. Kokal, C. Keysers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

210 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)13507
TijdschriftPLoS One
Volume5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit