Grote Pier (ca. 1480-1520): Een samenvatting van feiten, fictie en beeldvorming omtrent Frieslands bekendste volksheld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

181 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)33-47
TijdschriftGroniek: historisch tijdschrift
Volume218
StatusGepubliceerd - jan 2019

Citeer dit