Growth dynamics and size structure of shoots of Phragmites australis, a clonal plant

T. Hara, J. Van der Toorn, J.H. Mook

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)47-60
  TijdschriftJournal of Ecology
  Volume81
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1993

  Citeer dit