Growth physiology, salt tolerance and mineral nutrition of Centaurium littorale (Turner) Gilmour, adaptations to its oligotrophic and brackish habitat

A.H.J. Freijsen

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)577-588
  TijdschriftActa Botanica Neerlandica
  Volume20
  Nummer van het tijdschrift6
  StatusGepubliceerd - 1971

  Citeer dit