Haskerkonvint 1464-1521: it sukses fan in Windesheimer kleaster

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

211 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)25-62
Aantal pagina's38
TijdschriftDe Vrije Fries
Volume73
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit