Head versus heart: The ambiguities of non-sovereignty in the Dutch Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-21
TijdschriftRegional and Federal Studies
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit