Het in 1658 opgerichte ‘Theatrum Anatomicum’ te Middelburg. Een medisch-wetenschappelijk & cultureel convergentiepunt in een vroege stedelijke context

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

366 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)73-140
Aantal pagina's68
TijdschriftArchief: mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Volume(2009)
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit