Heterodimeric complex formation with CD8 and TCR by bispecific antibody sustains paracrine IL-2-dependent growth of CD3+ CD8+ T cells

W.B.M. de Lau, S.E. Boom, K. Heije, A.W. Griffioen, E. Braakman, R.L.H. Bolhuis, W.J.M. Tax, J.C. Clevers, E.J.E.G. Bast

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

7 Citaten (Scopus)
165 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1840-1846
TijdschriftJournal of Immunology
Volume149
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit