High expression of the HMG box factor sox-13 in arterial walls during embryonic development

J. Roose, W. Korver, E. Oving, A. Wilson, G. Wagenaar, M. Markman, W. Lamers, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

40 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)469-476
TijdschriftNucleic Acids Research
Volume26
StatusGepubliceerd - 1998

Citeer dit