Historical Research and Evidence in the Digital Age: The Case for New Approaches in Holocaust Research

Tobias Blanke, Conny Kristel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-23
TijdschriftQuest. Issues in Contemporary Jewish History
Nummer van het tijdschrift13
StatusGepubliceerd - aug 2018

Citeer dit