Historical Research as an answer to Critical Political Questions: The example of the Menten Case

J.C.H. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

459 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)37-49
TijdschriftThe Public Historian
Volume6
StatusGepubliceerd - 1984

Citeer dit