Historisch Geografisch Informatiesysteem Friesland vóór 1832: pilotprojekt Menaldumadeel, Hennaarderadeel en Baarderadeel

J.A. Mol, S. Strating

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormDatabaseWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit