History of Anthropology in The Netherlands: A Review Article

M. Ramstedt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)570-579
TijdschriftAnthropos
Volume100
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit