HMG box proteins in early T cell differentiation

M. Oosterwegel, M. van de Wetering, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

20 Citaten (Scopus)
63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)67-81
TijdschriftThymus
Volume22
StatusGepubliceerd - 1993

Citeer dit