HNK-1 antigens on uveal and cutaneous melanoma cell lines

N.E. Tang, G.P. Luyten, C.M. Mooy, N.C. Naus, P.T.V.M. de Jong, T.M. Luider

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

463 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)411-418
TijdschriftMelanoma Research
Volume6
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit