Hoe gaan werkgevers om met langer doorwerken?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De hervormingen op het gebied van pensioenen en de arbeidsmarkt hebben tot een veel hogere arbeidsparticipatie en pensioenleeftijd van oudere werknemers geleid (Visser et al., 2016). Was tien jaar geleden nog maar 22 procent van de oudere werknemers 65 jaar of ouder op het moment van pensionering, in 2017 was dat percentage gestegen tot 62 procent (CBS, 2018a). Maar niet alleen oudere werknemers worden rechtstreeks geraakt door de hervormingen (Van Solinge & Henkens, 2017); ook werkgevers ondervinden de directe gevolgen. Zij moeten oudere werknemers langer in dienst houden, en een manier vinden om hen op een productieve manier bij te laten dragen aan de organisatie. Zolang een oudere werknemer met een vast dienstverband wil blijven werken, is het werkgevers immers alleen toegestaan om het dienstverband zonder verdere kosten te ontbinden wanneer een werknemer de AOW‐leeftijd bereikt (Oude Mulders et al., 2017). In dit artikel analyseer ik hoe Nederlandse werkgevers omgaan met de gestegen arbeidsparticipatie van ouderen en het vraagstuk langer doorwerken. Ik doe dit op basis van een grootschalig surveyonderzoek onder Nederlandse organisaties met ten minste 10 werknemers, uitgevoerd tussen december 2016 en maart 2017. 6.000 organisaties uit allerlei sectoren werden benaderd om mee te doen aan het onderzoek ‘Langer doorwerken, maar hoe?’, waarin zij werden ondervraagd over de manier waarop zij, als organisatie, omgaan met de vergrijzing van hun personeelsbestand en het gegeven dat mensen langer (moeten) doorwerken dan voorheen. In totaal deden 1.358 organisaties mee aan het onderzoek. De vragenlijsten werden in de helft van de gevallen ingevuld door de eigenaar of directeur; in de andere helft van de gevallen werden ze ingevuld door een manager of HR‐medewerker.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-9
TijdschriftTijdschrift voor Pensioenvraagstukken
Volume33
Nummer van het tijdschrift3
StatusGepubliceerd - aug 2019

Citeer dit