Hoe kunnen verschillen in levensverwachting uitpakken voor een gedifferentieerde AOW-leeftijd?

J.A.A. de Beer, N.L. van der Gaag

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Voor iedereen geldt dezelfde AOW-leeftijd hoewel de levensverwachting sterk kan verschillen. Mensen met een lage sociaaleconomische status leven gemiddeld korter en ontvangen dus ook gemiddeld minder jaren AOW. Het lijkt logisch om de AOW-leeftijd zodanig te differentiëren dat de verhouding tussen AOW-jaren en arbeidsjaren voor verschillende sociaaleconomische groepen gelijk zou moeten zijn. Volgens berekeningen van NIDI-onderzoekers De Beer en Van der Gaag zou in dat geval in 2050 de AOW-leeftijd voor laagopgeleiden uitkomen op 65,2 jaar in plaats van de 70 jaar die volgens de huidige regels in het verschiet ligt.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 31 jul. 2018

Citeer dit