Holland, Burgund and the Bruges Staple policies (1444-1474)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)4-19
Aantal pagina's15
TijdschriftJapanese Journal of Market History
StatusGepubliceerd - 2007

Citeer dit