Holland's Eastern Scheldt estuary barrier scheme: some ecological considerations

M. Smies, A.H.L. Huiskes

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  13 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)158-165
  TijdschriftAmbio
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 1981

  Citeer dit