Holocaust and World War Two Linked Open Data Developments in the Netherlands

Annelies Nispen, van, Lizzy Jongma

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

NIOD, Network War Collections (Netwerk Oorlogsbronnen) and EHRI all work on connecting and making war and Holocaust collections findable and (re-)usable. And both use new technology and Linked Open Data for these goals. This paper gives an overview of the latest developments of the work done in the Netherlands. It is organized around the axis of What, Where, Who & When.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)115-129
TijdschriftUmanistica Digitale
Volume2019
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Holocaust and World War Two Linked Open Data Developments in the Netherlands'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit