Holocaust Symbolism in Belarusian Memory of Maly Trostenets

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)36-45
Aantal pagina's9
TijdschriftAccessing Campscapes
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - mrt 2019

Citeer dit