Homortomyces gen. nov., a new dothidealean pycnidial fungus from the Cradle of Humankind.

P.W. Crous, J.Z. Groenewald, L. Lombard, M.J. Wingfield

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  15 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)109-115
  TijdschriftIMA Fungus
  Volume3
  Nummer van het tijdschrift2
  StatusGepubliceerd - 2012

  Citeer dit