Host range differentiation of spore-positive and spore-negative strain types of Frankia in stands of Alnus glutinosa and Alnus incana in Finland

C. Van Dijk, A. Sluimer, A. Weber

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  3 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)349-358
  TijdschriftPhysiologia Plantarum
  Volume72
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1988

  Citeer dit