Host size and spatiotemporal patterns mediate the coexistence of specialist parasitoids

Apostolos Pekas, Alejandro Tena, Jeffrey A. Harvey, Ferran Garcia-Mari, Enric Frago

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
250 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1345-1356
TijdschriftEcology
Volume97
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - mei 2016

Citeer dit