How did states further rise of the Great Divergence?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

97 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-62
Aantal pagina's11
TijdschriftTijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis
Volume12
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit