How host larval age, and nutrition and density of the parasitoid Dinarmus basalis (Hymenoptera: Pteromalidae) influence control of Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)

I. Schmale, F.L. Wäckers, C. Cardona, S. Dorn

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    268 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'How host larval age, and nutrition and density of the parasitoid Dinarmus basalis (Hymenoptera: Pteromalidae) influence control of Acanthoscelides obtectus (Coleoptera: Bruchidae)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology