How strangers became kings; Javanese-Dutch relations in Java 1600-1800

K. Hui Kian

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftIndonesia and the Malay World
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit