How to do meta-analysis of open datasets: comment

A. Culina (Co-auteur), Thomas W. Crowther, J.J.C. Ramakers, P. Gienapp, M.E. Visser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

31 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Samenvatting

The amount of open data in ecology and evolution is increasing rapidly, yet this resource remains underused. Here, we introduce a new framework and case study for conducting meta-analyses of open datasets, and discuss its benefits and current limitations.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1053-1056
TijdschriftNature Ecology and Evolution
Volume2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2018

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'How to do meta-analysis of open datasets: comment'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit