Hyperthermophilic Composting Accelerates the Removal of Antibiotic Resistance Genes and Mobile Genetic Elements in Sewage Sludge

Hanpeng Liao, Xiaomei Lu, Christopher Rensing, Ville Petri Friman, Stefan Geisen, Zhi Chen, Zhen Yu, Zhong Wei, Shungui Zhou (Co-auteur), Yongguan Zhu

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

341 Citaten (Scopus)
247 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Hyperthermophilic Composting Accelerates the Removal of Antibiotic Resistance Genes and Mobile Genetic Elements in Sewage Sludge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Chemical Compounds