“I is just myself”; Writing the individual in the anthropology of the Caribbean

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEtnofoor
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit