Identification and cloning of TCF-1, a T cell-specific transcription factor containing a sequence-specific HMG box

M. van de Wetering, M. Oosterwegel, D. Dooijes, J.C. Clevers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

498 Citaten (Scopus)
355 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)123-132
TijdschriftEMBO Journal
Volume10
StatusGepubliceerd - 1991

Citeer dit