Identification and nomenclature of the genus Penicillium

Cobus Visagie, J. Houbraken, J. C. Frisvad, S. -B. Hong, C. H. W. Klaassen, G. Perrone, K. A. Seifert, J. Varga, T. Yaguchi, R. A. Samson

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  663 Citaten (Scopus)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)343-371
  TijdschriftStudies in Mycology
  Nummer van het tijdschrift78
  DOI's
  StatusGepubliceerd - jun. 2014

  Citeer dit