Identification of oligoclonal agamospermous microspecies: taxonomic specialists versus microsatellites.

J. Kirschner, C. Oplaat, K.J.F. Verhoeven, V. Zeisek, I. Uhlemann, B. Trávnícek, J. Räsänen, R.A. Wilschut, J. Štěpánek

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

15 Citaten (Scopus)
65 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-17
TijdschriftPreslia
Volume88
StatusGepubliceerd - 2016

Research theme

  • Ecological epigenetics

Citeer dit