Identification of Rhizoctonia solani associated with soybean in Brazil by rDNA-ITS sequences

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)413-419
  TijdschriftFitopatologia Brasileira
  Volume28
  StatusGepubliceerd - 2003

  Citeer dit