Identifying Plasma Biomarkers with high specificity for major depressive disorder: A multi-level proteomics study

Yachen Shi, Ruize Song, Liping Wang, Yangjian Qi, Hongxing Zhang, Jianli Zhu, Xiaobin Zhang, Xiaowei Tang, Qiongqiong Zhan, Yang Zhao, Dick F Swaab, Ai-Min Bao, Zhijun Zhang

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Identifying Plasma Biomarkers with high specificity for major depressive disorder: A multi-level proteomics study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences