Image-based historical manuscript dating using contour and stroke fragments

J.W.J. Burgers, L.R.B. Schomaker, Sheng He, Petros Samara

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

39 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)159-171
Aantal pagina's13
TijdschriftPattern Recognition
Volume58
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit