Immune deposits in iris biopsy specimens from patients with Fuchs' heterochromic iridocyclitis

E. La Hey, C.M. Mooy, G.S. Baarsma, J. de Vries, P.T.V.M. de Jong, A. Kijlstra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

256 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)75-80
TijdschriftAmerican Journal of Ophthalmology
Volume113
StatusGepubliceerd - 1992

Citeer dit