Immuno-electron microscopical demonstration of vasopressin and oxytocin synapses in the limbic system of the rat

R.M. Buijs, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

618 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)355-365
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume204
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit