Immunocytochemical demonstration of octopamineimmunoreactive cells in the nervous system of Locusta migratoria and Schistocerca gregaria

P.N.M. Konings, H.G.B. Vullings, M. Geffard, R.M. Buijs, J.H.B. Diederen, W.F. Jansen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

263 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)371-379
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume251
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit