Immunocytochemical demonstration of vasopressin and oxytocin in the rat brain by light and electron microscopy

R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

196 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)357-360
TijdschriftThe journal of histochemistry and cytochemistry
Volume28
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit