Immunocytochemical evidence for peptidergic (GnRH) and dopaminergic innervation of the gonadotrophic cells in the pituitary of the African catfish, Clarias gariepinus

J. Peute, R.G. Schild, V.A. Schild, R.M. Buijs, L.A.C. van Asselt, P.G.W.J. van Oordt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

76 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)303-310
TijdschriftGeneral and Comparative Endocrinology
Volume67
StatusGepubliceerd - 1987

Citeer dit