Immunocytochemical evidence for the presence of an alpha-MSH-like compound in the rat pineal gland

P. Pévet, D.F. Swaab

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

57 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)101-103
TijdschriftThe Journal of physiology
Volume75
StatusGepubliceerd - 1979

Citeer dit