Immunocytochemical localization of alpha- melanocyte stimulating hormone (alpha-MSH)-like compounds in the rat nervous system

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

72 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)313-317
TijdschriftNeuroscience Letters
Volume7
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit