Immunocytochemically stained vasopressin binding sites on blood vessels in the rat brain

E.J. van Zwieten, R. Ravid, D.F. Swaab, Tj. v.d. Woude

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

294 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)369-373
TijdschriftBrain Research
Volume474
StatusGepubliceerd - 1988

Citeer dit