Immunoelectron microscopic localization of vasopressin in the rat suprachiasmatic nucleus

F.W. van Leeuwen, D.F. Swaab, C. de Raay

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1-10
TijdschriftCell and Tissue Research
Volume193
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit