Immunofluorescence of vasopressin and oxytocin in the rat hypothalamo-neurohypophyseal system

D.F. Swaab, C.W. Pool, F. Nijvelt

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

283 Citaten (Scopus)
667 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)195-215
TijdschriftJournal of Neural Transmission
Volume36
StatusGepubliceerd - 1975

Citeer dit