Immunological approach to the detection of taurine and immunocytochemical results

G. Campistron, M. Geffard, R.M. Buijs

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

643 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)862-868
TijdschriftJournal of Neurochemistry
Volume46
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit