Impact of a temporal salinity decrease on growth and nitrogen metabolism of the marine diatom Skeletonema costatum in continuous cultures

J.W. Rijstenbil, L.R. Mur, J.A. Wijnholds-Vreman, J.J. Sinke

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)121-129
  TijdschriftMarine Biology
  Volume101
  Nummer van het tijdschrift1
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1989

  Citeer dit