Impact of botanical pesticides derived from Melia azedarach and Azadirachta indica on the biology of two parasitoid species of the diamondback moth

D.S. Charleston, R. Kfir, M. Dicke, L.E.M. Vet

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    6 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of botanical pesticides derived from Melia azedarach and Azadirachta indica on the biology of two parasitoid species of the diamondback moth'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Agriculture & Biology