Impact of fish predation on coexisting Daphnia taxa: a partial test of the temporal hybrid superiority hypothesis

S. Declerck, Luc De Meester

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

22 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Impact of fish predation on coexisting Daphnia taxa: a partial test of the temporal hybrid superiority hypothesis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Agriculture & Biology

Earth & Environmental Sciences